http://bbvostok.com/אפליה בין ילדים | פורטל החדשות והרדיו של העדה הבוכרית - ב.ב. ווסטוק

אפליה בין ילדים ארכיון

  • אמר רב: לעולם אל ישנה אדם את בנו האחד בין שאר הבנים, אלא עליו להשתדל בכל כוחו שבין ילדיו לא תורגש כל הפליה. הלשון החריפה: "לעולם" מלמדת אותנו שלעולם לא […]

    אפליה בין הילדים

    אמר רב: לעולם אל ישנה אדם את בנו האחד בין שאר הבנים, אלא עליו להשתדל בכל כוחו שבין ילדיו לא תורגש כל הפליה. הלשון החריפה: "לעולם" מלמדת אותנו שלעולם לא […]

    קרא עוד